Bari XM-668(8000)
Chất độn trong nghành sơn

Bari XM - PB07(450)
Bari XM PB07(450)

RUBBER
Improve the tensile, tensile, heat resistance, aging resistance, tear resistance and other properties.